VOLAKAS NEO VEINED BLOCCO B-90 ROHPLATTEN 2CM | 14 stk. | SOFORT VERFÜGBAR LAGER VERONA ITALIEN | VERSAND WELTWEIT !!

VOLAKAS BLOCK B-90 Bestands-RFID Name Länge Breite m2 290061 Volakas 295 90 2,655 290062 Volakas 295 90 2,655 290063 Volakas 295 100 2,950 290064 Volakas 295 100 2,950 290065 Volakas 285 115 3,278 290066 Volakas 285 115 3,278 290067 Volakas 285 115 3,278 290068 Volakas 280 130 3,640 290069 Volakas 280 130 3,640 290070 Volakas …